Organisasjonsformer i offentlig forvaltning : en kartlegging


Oddbjørg Bakli, Trond Kråkenes og Magne Langset
Bok Norsk 2018

Medvirkende
Utgitt
Oslo : Difi , 2018
Omfang
58 s.
Opplysninger
Rapporten presenterer sentrale utviklingstrekk i offentlig sektor de siste 10-20 årene med hensyn til organisasjonsformer og bruken av dem. Kartleggingen danner grunnlag for å drøfte utfordringene framover i tid og hvordan disse kan møtes.Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Digitalisering og teknologisk utvikling gir nye organisatoriske muligheter, men også noen utfordringer. Forvaltningsorganenes faglige uavhengighet er ulikt regulert og organisert. Selskapsorganisering brukes for å gi statlige virksomheter med tradisjonelle forvaltningsoppgaver økt økonomisk og organisatorisk handlingsrom. Flere kommunale oppgaver og mer interkommunalt samarbeid utfordrer generalistkommunen. Økte krav til kvalitet og effektivitet gir regional og nasjonal sentralisering av offentlige oppgaver og arbeidsplasser. Difi anbefaler at arbeidet med å tilpasse lovgivning og regelverksutvikling til en digital forvaltning må prioriteres, at bruken av tilknytningsformen forvaltningsorgan med særskilte fullmakter utvides, at rammene for forvaltningsorganmodellen vurderes, at regionalt statlige nivå får tilstrekkelig autonomi og handlingsrom til å kunne gjøre regionale tilpasninger og at styrings- og finansieringsprosesser bør støtte opp under frivillige samordnings- og samhandlingsløsninger
Emner

Bibliotek som har denne