Norges fiskeri- og kysthistorie. B. 3. En næring i omforming : 1880-1970


bindredaktør: Nils Kolle ; forfattere: Bjørn-Petter Finstad ... [et al.]
Bok Bokmål 2014 · Oversiktsverker

Oppdaterer

Bind V, Over den leiken ville han rå - Norsk havbruksnærings historie, er viet den spektakulære fremveksten og utviklingen av havbruksnæringen fra de første famlende forsøk til etableringen av et skreddersydd konsept for Kyst-Norges topografi og klima for oppdrett av atlantisk laks: merder i sjø. Grunnlaget var lagt for Norge som verdensledende produsent av både oppdrettslaks og oppdrettsteknologi. Verdiskapingen i lakseoppdrett her til lands er i dag klart større enn i de tradisjonelle fiskeriene. I så måte har havbruket inntatt styrehuset i Sjømat-Norge.
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Hovland, Edgar (medarbeider)
Utgitt
Bergen : Fagbokforl. , cop. 2014
Omfang
668 s.
Opplysninger
Katalogisert etter omslaget . - Har bibliografi, data om bidragsyterne, innholdsfortegnelse, noter, register
Emner
Chile og Skottland kommer inn i kampen om lakseoppdrett, Rømningsproblemet med laksen
Draugen, Økonomisk måtehold Møre og Romsdal - side 546,
Eksportfisket omformar kystsamfunna 1815 - 1880, Norges vigtigste guldgrube er Nordsjøen og Nord-Atlanteren, Den lunefulle silda, Makrell og hummar, Vekst og liberalisering og tilrettelegging, Embetsmannsstaten, Fiskeforbruk og innanlands handel med fisk, Eksportmarknaden, Ikke alene Mændene som drive fisket, Tilverkinga blir skilt frå fangstleddet, Tørrfiskproduksjonen, Møllers tran - Den norske merkevaren, Sjø og land og sjølveige, Urbaniseringen, kulturspreiing ogmulturmøte, Båttypane, Høg og låg og midt i mellom i fiskar-Norge, Tru og livssyn og tenkjemåtar, Drukning og alkoholen, Tru og overtru, Religiøsiteten
Fiskarens band til kjøpmannen, Fordomsfulle embetsmenn og mangelfull styring, Naud og velstand 1801 - 1815, Utvandringen
Fiskeoppdrett
Fiskerihistorie, Norge, Silda vender tilbake til Vestlandet, Trålerplagen, Doryfiske og motorstrid i Lofoten, Sildeeventyret i Nordnorge, Hermetikk og sildeolje og sildemjøl, Klippfisk og tørrfisk, Silde-Norge og torske Norge, Spisekammer for det Tredje Rike, Kystsamfunnene endres, Organiseringen, Nye båttyper og fangstredskaper, Hermetikkindustrien, Fra Åre til seil og fra Seil til motor, Side 96 er der lidt om Finnøy-motoren og Romsdal, Kystkvinnene og barna, Fiskarane organiserer sig, Verdenskrigen, Hermetikk blir til storindustri og, De harde 20-årene, Verdenskrigene og fiskeriet, Sysselsettingen innen fiskeriet, Vintersildfisket, Sildekassefabrikker, Kjøle- og fryseanlegg bygges, Ishogst, Kystreguleringsplaner,
Hamburg og Flensborg og Trondheims samhandel, Flensborg og Trondheim på 1600-tallet,
Havbruk
Kystbygdene i tidlig middelalder, Sjøsamene, Ulike former for fiskeri og fangst, Fiskeri og samfunn i høgmiddelalderen, Hvalfangst, Fuglefangst, Vesterhavsøyene, Hanseatene og Bergen, Seinmiddelalderen - 1350 - 1600, Tida etter svartedauen, Fiskeriøkomomien styrkes, Oppgang i fiskeriet inntil 1500, Ny kystnæring oppstår, Fiskeværene i 1500-tallet, Lavkonjunktur og nedgang i fiskenæringen 1600 - 1720, Nye utfordringer og muligheter,
Kystområder
Laks og næring, Norsk laks, Ørret, Klækking, Matfisk, Oppdrett av fisk, Dambruk etter dansk mønster i starten, Brødrene Vik i Sykkylven, MOWI - ei blindvei, Statsstøtte og fiskeoppdrett, Fiskesjukdomme, Settefisk,
Møre og Romsdal leverer meir fisk, Sildesalting og Kristiansund, Nordmøre og klippfisken, Kystens dødsfall og Akerøe sokn er med med høy dødsrate - fiskenæringa - side 187, Møre og Romsdalingenes økonomi - side 225, Napoleonskrigene,
Nord-Norge i krisenes tegn, Disse Rigers Coloni, Vestnorske og Trønderske bønder og deres fiskeri, Kystsamfunnet i hollendertida, Krisa og kommersialisering,
Nordmørsgeita side 136, Vikingenes handelsruter og bosetting, Grønland, Færøyene, Orkneyøyene, Island, Nordmandiet, England, Hebridene, Shetlandsøyene
Norsk fiskeri og kystsamfunn i ei særstilling, Kysten i krigens etterdønning, Auka jektefart i gylne fisketider, Lågkonjunktur, Regionale forskyvingar i fiskeria etter 1760, Innalandsmarknaden framleis viktig, Fisket og folketalsveksten
Norske Fiskeoppdretters Forening, Fiskeoppdretternes Salgslag, Oppdrettspionerene, Aquakulturutdanning, Devik-utvalget, Konsesjonslovene av 1973, Lysø-utvalget, Laksen blir dominerende innenfor næringen, Markeder for lakseeksport, Ny rekord for sjømateksport, Oppdrett på børs, Cermaq, Monopolspillet, Lakselus
Norskekysten, skjærgården, Fjordene, hav og tidevannsstrømme, Økosystemet Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak, Kystfolket og sjøen, Fangstsamfunn i stein- og bronsealder, Koloniseringen av skjærgårdskysten, istiden og de første menneskene i Skandinavia, Utvikling av sjøfangsten og steinalderens fangstsamfunn, Boplassene i Nyhamna, Kystsamfunnet i Jernalderen,
Nye fiskearter avprøves til oppdrett, Lus og lucky lips, Kamp om kystplassene med oljenæringen, Kystsoneplanlegging,
Trålerlovene, Brødrene Brunvolls motorfabrikk side 353, Nasjonal Samlings fiskerieksport-plan, Fiskeriet får eget departement, Torskefisket utvides, Kyst og bankfiskeri, Fiskeri i fjernere farvann, Færingehavn og Grønland, Trålfisket starter, Sildebestanden kollapser, De vigtigste eksportmarkeder, EF -tvilen våkner, Subsidieutvalget og hovedaftalen, Fiskeripolitikken, Sjøgrensestrid med Storbritannia, Det sjømilitære oppsyn, Den Nordatlantiske fiskerikommisjonen, Ringnæringene til fiskeriet, Nils M.Finnøys Motorfabrukk og Brødr. Brunvoll Motorfabrukk - side 560, Skipskirkegårdene langs kysten, Bøkkerindustrien og hermetikkindustrien, bank og forsikring, Skagerrak-kysten og sørlandets fiskeri,
Veøy og Borgund, Ona side 344 som stort fiskevær, Økonomiske og sosiale skillene, Trælasthandel, Båttyper side 385, Den lille Istid og fiskeriet ved Island, Fiskeværene rømmes, Hekseforfølgelse, Vestlandet side 473 - Ona fiskevær - Romsdalskysten - Sildefangsten 481 -
Øyene i vest, høvdingesamfunnene, Ressursutnyttelsen ved kysten, handel med marine produkter, Markedsretting og nasjonal betydning av fiskeriene 1000 - 1350, Kysten og overgang fra Vikingtid til Middelalder
1700-tallet
1800-tallet
1900-tallet
2000-tallet
Fiskeri
Fiskerier - Historie - Norge
Fiskerisamfunn
Historisk framstilling
Kystdistrikter
Kyster
Norge
Petroleumsindustri
Petroleumsvirksomhet
Skipsleier
eksport
fiske
handel
historikk
kystkultur
næringsliv
olje- og gassutvinning
Oljeindustri - Norge
Fiskere
Fiskerinæring - Norge
Akvakultur
Kystsamfunn - Noreg
fiskeri norge historie 1889-1970 næring norske kysten fiskerier fiske sild motorisering levestandard likhet livssyn annen verdenskrig fagorganisasjoner organisering næringsutvikling utvikling torsk trskefiske sildefiske trålere industri fiskeindustri endring kystsamfunn
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8232104260 . - 9788232104260

Bibliotek som har denne