Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode


Kristen Ringdal
Bok Bokmål 2018

Oppdaterer

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Bergen : Fagbokforl. , 2018
Omfang
562 s. : ill. (noen kol.), diagr.
Utgave
4. utg.
Opplysninger
1. utg. 2001 . - 3. utg. 2013 . - Enhet og mangfold er en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i sosiologi, statsvitenskap og andre samfunnsfag, samt pedagogikk, psykologi og helsefag. Boka innledes med vitenskapsteori, forskningsetikk, litteratursøking og måling i samfunnsvitenskap. Et oversiktskapittel over forskningsstrategier, designer og datainnsamling følges av kapitler som utdyper de mest sentrale designene og datainnsamlingsteknikkene. Analysedelen innledes med et kapittel om analyse av tekstdata. Analyse av talldata er behandlet i kapitler om beskrivende statistikk, korrelasjon, krysstabellanalyse, variansanalyse, regresjonsanalyse, logistisk regresjon og flernivåanalyse. Boka avsluttes med et kapittel om moderne årsaksanalyse. I denne fjerde utgaven er kapitlene om analyse av tekstdata, om flernivåanalyse og om årsaksanalyse nyskrevne. De andre kapitlene er faglig oppdaterte, deler er skrevet om, og nye eksempler er kommet til. Kristen Ringdal er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og har lang erfaring som foreleser i samfunnsvitenskapelig metode. Han har publisert artikler i internasjonale fagtidsskrifter i sosiologi, statsvitenskap og organisasjonsfag og vært medredaktør av flere bøker publisert på internasjonale forlag. Han har tidligere publisert metodebøkene Kausalanalyse i samfunnsvitenskap (1987) og (sammen med Øyvind Wiborg) Lær deg Stata (2017).
Emner
Kvantitative forskningsmetoder
Ethics, Research : (DNLM)D032984
Information Storage and Retrieval : (DNLM)D016247
Research Design : (DNLM)D012107
Social Sciences : (DNLM)D012942
Faglig forfatterskap
Kvantitativ forskning
Methods
Research management
Samfunnslære
Undersøkelsesmetodikk
analyser
design
etikk
filosofi
forfatterskap
forsking
forskning
forskning forskningsprosessen litteratursøking vitenskapsteori vitenskap teori filosofi vitenskapsfilosofi etikk forskningsetikk design forskningsdesign kvalitativ statistikk analyser vitenskapelig forfatterskap skriving hovedoppgaver metoder kvantitativ samfunnsvitenskap samfunnsvitenskapelig metode spørreundersøkelser forsking kvalitative metodar kvantitative spss regresjonsanalyse
forskningsdesign
forskningsetikk
forskningsprosessen
hovedoppgaver
kvalitativ
kvalitative
kvantitativ
kvantitativespss
litteratursøking
metodar
metoder
metodespørreundersøkelser
regresjonsanalyse
samfunnsvitenskapelig
skriving
statistikk
teori
vitenskap
vitenskapelig
vitenskapsfilosofi
vitenskapsteori
Case studies
Information processing
Research
Samfunnsvitenskap : (NO-TrBIB)HUME08995
Science
Statistical methods
Samfunnsforsking - Metodar
Research((DNLM)D012106)
Science((DNLM)D012586)
Kvantitative metoder((NO-TrBIB)HUME01497)
Samfunnsforsking((NO-OsBA)1138284) - Metodar
Samfunnsforskning
Samfunnsforskning((NO-OsBA)1138284) - Metoder
kvantitativ metode forskningsmetode samfunnsvitenskap vitenskapsteori forskningsetikk litteratursøk referansehåndtering regresjonsanalyse samfunnsfag måling datainnsamling design casestudier spørreundersøkelser kvalitative data analyse dataanalyse statistikk korrelasjon tabellanalyse anova variansanalyse regresjonsanalyse sannsynlighetsmodeller lpm flernivåanalyse årsaksanalyse forskningsmetoder litteratur referanser
Dewey
300.1 . - 808.066 . - 300.721 . - 300.72
ISBN
978-82-450-2481-4

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater