Om Nasjonalt lånekort

Nasjonalt lånekort er et felles bibliotekkort som kan brukes i alle landets folkebibliotek. Nasjonalt lånekort kan også brukes i bibliotekenes tjenester på nett. Kortet får du på nærmeste bibliotek.
Når Nasjonalt lånekort skal brukes første gang i et nytt bibliotek, må kortet aktiveres der. Norske bibliotek har forskjellige låneregler. Den som skal bli låner på et bibliotek, må derfor bli forelagt lokale låneregler og akseptere disse.
For å få utstedt Nasjonal lånekort må følgende opplysninger registreres: lånernummer, navn, fødselsnummer (Eventuelt D-nummer/DUF-nummer for personer uten norsk fødselsnummer), adresseopplysninger, telefonnummer, ev. e-postadresse og hjemmebibliotek, dvs. det biblioteket du bruker mest. Disse opplysningene samles i et felles Nasjonalt lånerregister som utveksler data mellom bibliotekene. Utvekslingen gjøres i kryptert form og bare mellom betrodde parter der forholdet reguleres gjennom en avtale.
Det er Nasjonalbiblioteket som har ansvaret for Nasjonalt lånekort.