419 treff

fylkesting
Troms. Fylkestinget
Bokmål 2010 · Vis mer
Troms. Fylkestinget
Bokmål 2000 · Vis mer
Troms. Fylkestinget
Bok Bokmål 1990 · Vis mer

Oppdaterer
Troms. Fylkestinget
Bok Bokmål 1980 · Vis mer

Oppdaterer
Hedmark fylkesting
Bok Bokmål 1950 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Hedmark fylkesting
Bok Bokmål 1934 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Akershus. Fylkestinget
Bok Bokmål 1934 · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 2011 · Vis mer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 2010 · Vis mer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 2009 · Vis mer

Bok Bokmål 2003 · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 2002 · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 2007 · Vis mer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 2006 · Vis mer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 2005 · Vis mer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 2004 · Vis mer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 2003 · Vis mer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 2001 · Vis mer

Oppdaterer
Norge
Bok Bokmål 1975 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 2000 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Engelsk 2000 · Vis mer
[Dag Thorsdalen, Rogaland Høyres fylkesti...
Bok Bokmål 2000 · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 1999 · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 1998 · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 1997 · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 1996 · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 1996 · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 1996 · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 1996 · Vis mer

Oppdaterer
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bok Nynorsk 1996 · Vis mer

Oppdaterer